Contact & Partners

Contact

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties in verband met Preventpack?
Laat het ons weten per e-mail: preventie@fostplus.be
 

Partners

Preventpack is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de overheid en de bedrijfswereld. Van de overheid zijn zowel de gewesten als de federale overheid betrokken partij. Van het bedrijfsleven zijn de meeste sectoren vertegenwoordigd.
Volgende partners werken mee aan Preventpack:
 
Interregionale Verpakkingscommissie (gewestelijke overheden)
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (federale overheid)
Gemeenschappelijk Platform 'Verpakkingen en Verpakkingsafval' (samenwerkingsverband van het bedrijfsleven)
Fost Plus (erkend organisme voor huishoudelijk verpakkingsafval)
VAL-I-PAC (erkend organisme voor industrieel verpakkingsafval)
 

Interregionale Verpakkingscommissie

De Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) is een interregionale publieke instelling, gecreëerd in 1997, die toeziet op de naleving van het Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval. Dat Samenwerkingsakkoord is in de drie gewesten in voege sinds 5 maart 1997 en beschrijft de rechten en de plichten van de verpakkingsverantwoordelijken.
De Interregionale Verpakkingscommissie is samengesteld uit een beslissingsorgaan en een permanent secretariaat dat instaat voor het technische en administratieve werk.
De belangrijkste opdrachten van de IVC zijn:
• een erkenning verlenen aan de organismen voor het beheer van verpakkingsafval;
• controle uitvoeren van de naleving van de terugnameplicht door de verpakkingsverantwoordelijken en de erkende organismen;
• de preventieplannen beoordelen die ingediend worden door de verpakkingsverantwoordelijken en de sectorale federaties;
• de goede functionering van het systeem garanderen.
 
 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

In 1994 werd in de Belgische grondwet (artikel 23) een grondrecht op de bescherming van een gezond leefmilieu opgenomen, dit in het kader van het recht van iedereen om een menswaardig leven te leiden.
De ‘FOD (Federale Overheidsdienst) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – Directoraat-generaal Leefmilieu’ draagt een stuk verantwoordelijkheid, samen met de gewesten, voor het beleid inzake leefmilieu.
Het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de‘Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu’(BS 29/5/2001) heeft volgende opdrachten toegewezen aan het Directoraat-generaal Leefmilieu:
• de invulling en de coördinatie van het nationaal en internationaal milieubeleid;
• de promotie van een duurzame productie- en consumptiewijze, inzonderheid het geïntegreerd productbeleid.
 
 

Het Gemeenschappelijk Platform 'Verpakking en Verpakkingsafval'

Gezien de toename van de regelgevende initiatieven op alle bevoegdheidsniveaus hebben het VOKA - Vlaams Economisch Verbond, het Verbond van Ondernemingen te Brussel (VOB), de Union Wallonne des Entreprises (UWE) en het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en hun leden in 1997 het initiatief genomen om een permanent overlegkader te creëren: het Gemeenschappelijk Platform 'Verpakking en Verpakkingsafval'. Dit platform wil de samenhang en de opvolging van de standpunten van het bedrijfsleven inzake verpakking en verpakkingsafval op de verschillende bevoegdheidsniveaus verzekeren.
Het Gemeenschappelijk platform 'Verpakking en Verpakkingsafval' heeft de volgende doelstellingen:
• de strategie van het bedrijfsleven bepalen ten aanzien van het beleid inzake verpakking en verpakkingsafval;
• de coördinatie van de stellingen voorbereiden en bevorderen die de werkgeversorganisaties ten aanzien van de gewestelijke, federale en Europese overheden wensen te verdedigen;
• de collectieve belangen verdedigen van de ondernemingen die verpakkingen produceren en gebruiken.
Het VBO staat in voor het secretariaat van het Platform.
 

Fost Plus

Fost Plus neemt als erkend organisme de uitvoering op zich van de terugnameplicht van de verantwoordelijken voor het huishoudelijk verpakkingsafval die bij haar zijn aangesloten.
Daartoe neemt Fost Plus alle maatregelen die nodig zijn voor het promoten, coördineren en financieren van de collectieve inzamelingen, de sortering en recyclage, teneinde de door het Interregionaal Samenwerkingsakkoord opgelegde recyclage- en valorisatiepercentages te halen.
Door haar opdracht draagt Fost Plus actief bij tot de kwaliteit van het milieu. Fost Plus wil de noodzakelijke samenwerking stimuleren en optimaliseren tussen alle partijen die bij deze problematiek betrokken zijn: de burger, de overheid, de producenten van materialen en verpakkingen, de verpakkingsverantwoordelijken, de distributeurs, de intercommunales, de recyclageketen en alle andere betrokken organismen of actoren.
 
 

VAL-I-PAC

De vzw VAL-I-PAC is het erkende organisme dat de uitvoering van de terugname- en informatieplicht betreffende het bedrijfsmatig verpakkingsafval overneemt van de Verpakkingsverantwoordelijken. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord.
Het VAL-I-PAC-systeem staat open voor alle bedrijfssectoren alsook voor alle verpakkingsmaterialen.
Daarnaast stimuleert VAL-I-PAC het selectief sorteren van bedrijfsmatig verpakkingsafval via het verlenen van financiële stimuli aan' ontpakkers'.
 

 

Websites 

Imog.be - Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen

Invoco.beAfvalintercommunale van Londerzeel, Machelen, Meise, Vilvoorde en Zemst.